Czynny żal, czyli co powinienem zrobić kiedy nie złożę PITa w terminie?

0
Czynny żal, czyli co powinienem zrobić kiedy nie złożę PITa w terminie?

Każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w ściśle określonym terminie. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że spóźniliśmy się z wysłaniem PIT-a, co najczęściej jest spowodowane nieuwagą aniżeli celowym działaniem. Za niedotrzymanie terminu grożą poważne konsekwencje prawne dlatego, aby tego uniknąć, można skorzystać z instytucji czynnego żalu.

Czym jest czynny żal?

Zgodnie z przepisami wyszczególnionymi w Kodeksie Karnym Skarbowym, czynny żal jest zawiadomieniem urzędu skarbowego o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu, zanim zostanie ono ujawnione. Instytucja czynnego żalu ma również zastosowanie w przypadku osób, które nie złożyły deklaracji podatkowej w terminie, pod warunkiem, że zwłoka nie była celowa, a okoliczności pozwalają uzasadnić stanowisko podatnika.

Przesłanki czynnego żalu

Aby móc skorzystać z możliwości skorygowania nieterminowo złożonej deklaracji, należy spełnić ku temu kilka przesłanek. Przede wszystkim wskazane przez podatnika okoliczności muszą w sposób wiarygodny tłumaczyć opóźnienie i stanowić faktyczne uzasadnienie, dlaczego nie dopełnił on obowiązku podatkowego w terminie. Żeby czynny żal był skuteczny należy również pamiętać, że musi on być złożony przed wykryciem przez fiskusa możliwości popełnienia wykroczenia skarbowego, w tym przypadku niezłożenia PIT-a w terminie. Jeżeli urząd dopatrzy się nieprawidłowości w deklaracji, instytucja czynnego żalu nie ma w tym przypadku uzasadnienia i trzeba się liczyć z konsekwencjami. Podatnik musi mieć również uregulowane wszelkie należności publicznoprawne, bo tylko w tym przypadku czynny żal będzie rozpatrzony. Warto mieć na uwadze to, że nawet terminowe zapłacenie podatku i naliczonych odsetek stanowi niedopełnienie obowiązku podatkowego, jeżeli deklaracja PIT nie została terminowo przesłana do urzędu.

Jak złożyć czynny żal do urzędu

Czynny żal to nic innego jak pismo, w którym zostają wyjaśnione wszystkie okoliczności, mogące być usprawiedliwieniem dla podatnika. Nie ma konkretnego wzoru, w jaki sposób zawiadomienie takie ma być skonstruowane, musi jednak spełniać warunki formalne, takie jak imię, nazwisko, PESEL, adres i numer telefonu. Pismo musi zawierać szczegółowo opisane uzasadnienie, dlaczego podatnik nie złożył deklaracji i co może stanowić dla niego uzasadnienie do odstąpienia wszczęcia wobec niego postępowania. W tym celu należy uwzględnić również osoby, które mogły przyczynić się do niedotrzymania obowiązku podatkowego i wszystkie inne okoliczności. Czynny żal należy podpisać, dołączyć do składanej deklaracji wraz z potwierdzeniem uregulowania należności publicznoprawnych oraz złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Nie powinno się zwlekać z dostarczeniem pisma, gdyż czynny żal nie będzie skuteczny, jeżeli fiskus dopatrzy się już nieprawidłowości lub wezwie podatnika do wyjaśnień w sprawie braku złożonej deklaracji.