Jak wypełnić wniosek 500+

0
jak wypełnić wniosek 500+

Program rodzina 500+ dla wielu osób jest nieocenionym wsparciem finansowym i pomaga zapewnić odpowiednie warunki do wychowywania dzieci. Dofinansowanie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko, aż do uzyskania przez niego pełnoletniości. Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji mogą ubiegać się o wypłacanie pieniędzy już na pierwsze dziecko, pod warunkiem, że spełnią odpowiednie kryteria i złożą poprawnie wypełniony wniosek.

Kryteria przyznawania dofinansowania z programu 500+

Program przeznaczony jest dla wszystkich rodzin, bez względu na wysokość dochodów czy stan cywilny rodziców. Z dofinansowania mogą skorzystać także rodzice samotnie wychowujący dziecko, co jest dużym wsparciem w zapewnieniu odpowiednich warunków bytowych dzieciom z rozbitych rodzin. Wsparcie przyznawane jest na okres jednego roku, dlatego trzeba pilnować, aby poprawnie wypełniony wniosek złożyć do właściwego urzędu w ustawowo określonym terminie. Dokumenty można składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej, po pobraniu i wydrukowaniu ich ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warto zaznaczyć, że otrzymania kwota nie podlega opodatkowaniu i nie może być wykorzystana na poczet pokrycia długów, w przypadku egzekucji prowadzonych przez komornika. W jaki sposób poprawnie wypełnić wniosek, aby móc otrzymać dodatek wychowawczy w ramach programu „Rodzina 500+”?

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów, złożonych we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie jest podstawowym kryterium, które trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania. Należy przy tym pamiętać, aby formularz wypełnić zgodnie z prawdą i stanem faktycznym odzwierciedlającym sytuację rodziny. Oprócz podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko, pesel i adres zameldowania należy również podać dane dzieci i współmałżonka. Do formularza należy także dołączyć aktualne oświadczenie o dochodach oraz w przypadku zatwierdzonych alimentów, również dokumenty potwierdzające ich wysokość. Dla najuboższych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 800zł, dofinansowanie z programu można otrzymać już na pierwsze dziecko. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka, wysokość dochodów nie ma wpływu na wydanie decyzji o przyznaniu pieniędzy z programu. Formularz należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku problemów z uzupełnieniem wniosku, można skorzystać ze wzorów dostępnych w Internecie lub pomocy pracownika urzędu. Należy pamiętać, że wniosek o kontynuację wypłacanego świadczenia, trzeba składać co roku w przeciwnym wypadku wypłacanie dofinansowania zostanie wstrzymane.

Finansowanie programu

Program finansowany jest z budżetu państwa, dlatego wypłacana kwota jest kwotą netto i nie podlega opodatkowaniu. Jego głównym założeniem jest wsparcie w zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków bytowych, umożliwienie rozwijania zainteresowań i zdobycie wykształcenia. Ma to również zapewnić wyrównanie szans dla dzieci z ubogich rodzin i pomóc rodzicom w pokryciu wydatków wychowawczych.