Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

0
Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest nowoczesną bazą danych, wprowadzoną obowiązkowo dla wszystkich przedsiębiorców, jako nowy obowiązek prowadzenia księgowości elektronicznej oraz przekazywania odpowiednich danych do administracji podatkowej. Jednym z obowiązków podatników jest prowadzenie oraz comiesięczne przekazywanie pliku JPK_VAT. Czym charakteryzuje się ta struktura i czym jest?

JPK_VAT podstawy działania

Z założenia obowiązek prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług, nie przewiduje jednego prawidłowego wzoru ewidencji, jednak powinna ona umożliwiać ustalenie kwoty podatku. Ewidencja powinna zawierać niezbędne dane do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna więc zawierać w szczególności:

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu opodatkowania;
 • dane niezbędne do określenia podstawy opodatkowania;
 • wysokość kwoty podatku należnego;
 • korekt podatku należnego;
 • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego;
 • korekt podatku naliczonego;
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie/zwrotowi do/z urzędu skarbowego;
 • dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

JPK_VAT budowa

Struktura JPK_VAT składa się z tabeli: Nagłówek i Podmiot, w której zawarte są podstawowe dane identyfikujące dany podmiot (NIP, nazwa podmiotu). W tabeli JPK_VAT podatnik znajdzie również specjalną ewidencję sprzedaży VAT oraz nabyć towarów i usług, dla których obowiązany jest naliczyć podatek należny, a także ewidencję zakupu VAT.

W ramach ewidencji sprzedaży VAT, w strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego, użytkownik znajdzie część szczegółową zawierającą dane:

 • data sprzedaży;
 • data wystawienia;
 • numer dokumentu;
 • nazwa nabywcy;
 • adres nabywcy;
 • kwota netto;
 • kwota podatku należnego.

Podsumowanie zawiera dane o ilości wierszy, a także konkretnie obliczony podatek należny dla ewidencji sprzedaży za określony okres, którego dotyczy Jednolity Plik Kontrolny.

W ramach ewidencji zakupu VAT, w strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego użytkownik znajdzie część szczegółową zawierającą dane:

 • nazwa wystawcy;
 • adres wystawcy;
 • numer NIP;
 • numer faktury;
 • kwota netto;
 • kwota podatku naliczonego;
 • data wpływu faktury (nie obowiązkowe);
 • kwota korekty podatku naliczonego (nieobowiązkowe).

Podsumowanie zawiera natomiast informacje dotyczące: liczby wierszy z ewidencji zakupu VAT, w danym okresie JPK oraz kwotę podatku naliczonego do odliczenia.

Podsumowanie i rekomendacje

JPK_VAT jest jedną ze struktur, czyli w uproszczeniu – części Jednolitego Pliku Kontrolnego. Stworzona w celu przekazywania informacji dotyczących czynnych podatników VAT. Należy przekazywać ją co miesiąc, bez względu na to, czy dany podmiot rozlicza deklaracje VAT’owskie co miesiąc czy kwartalnie. Rekomendowanym jest więc bieżące uzupełnianie bazy oraz weryfikacja czy dane miesięczne pokrywają się i są spójne do kwartalnych deklaracji VAT’owskich.