Jak ogłosić upadłość konsumencką?

0
jak ogłosić upadłość konsumencką

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu dłużników jedyne wyjście ze spirali długów. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, które są i nie będą w przyszłości wypłacalne. Pozwala to na umorzenie całości lub części zadłużenia powstałego przed ogłoszeniem upadłości i spłatę zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Wiąże się to ze spieniężeniem posiadanego przez konsumenta majątku, jednak czasami jest to najlepsze wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć od nowa z czystą kartą.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, pierwszym krokiem jest złożenie wypełnionego wniosku do sądu, wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Należy w nim szczegółowo opisać sytuację w jakiej znajduje się dłużnik i uzasadnić ją w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że konsument nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Sąd może odrzucić wniosek, jeżeli w toku jego rozpatrywania zostanie wykazane, że dłużnik z premedytacją zaciągał kredyty, wiedząc że nie będzie w stanie ich spłacić lub dopuścił się przy tym do oszustwa. W uzasadnieniu należy więc wskazać stan faktyczny, na przykład rozstrój zdrowia uniemożliwiający pracę zarobkową czy dotkliwe konsekwencje dla rodziny takie jak bezdomność i wykluczenie społeczne.

Następnym krokiem jest uzupełnienie wniosku o dane wszystkich wierzycieli oraz wysokość należnego zobowiązania do spłaty. Należy również załączyć wykaz całkowitego majątku, którym dysponuje dłużnik ubiegający się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po uiszczeniu opłaty administracyjnej i złożeniu wniosku do sądu, odbywa się postępowanie sądowe, na którym sąd wydaje postanowienie i ustala plan spłaty. W szczególnych sytuacjach może dojść do całościowego lub częściowego umorzenia długu, jeżeli po przeanalizowaniu sytuacji dłużnika, sąd dojdzie do wniosku, że nie ma możliwości zaspokojenia roszczeń na rzecz wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości zostaje przeprowadzone postępowanie likwidacyjne w celu spieniężenia majątku i tym samym następuje umorzenie wszelkich prowadzonych działań egzekucyjnych.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Mimo, że dla wielu dłużników ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często ostatnią deską ratunku i pomaga stanąć na nogi, wiąże się to też z konsekwencjami. Upadły traci cały swój dotychczasowy majątek i nie ma możliwości rozporządzania nim, a dodatkowo do masy upadłości zalicza się również część wynagrodzenia za pracę. Szczególnie odczuwalne skutki dotyczą małżonków, gdyż w momencie ogłoszenia upadłości, następuje rozdzielność, a cały wspólny majątek trafia do syndyka na poczet spłacenia długów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wydostać się ze spirali długów i pozbyć zobowiązań finansowych ciążących na dłużniku, jednak wiąże się też z wieloma konsekwencjami. Przy wypełnianiu wniosku, należy pamiętać, żeby nie zataić prawdy, szczególnie jeśli chodzi o spis posiadanego majątku oraz opisać prawdziwą sytuację w jakiej znalazł się konsument.